Türkmenistanda maşgala ynamsyzlygy ýa-da goşa düzgüniň subutnamasy

2024-nji ýylyň 15-nji maýynda XV halkara ykdysady forumy “Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum” we “Russiýa – Yslam dünýäsi” strategiki görüş toparynyň ýyllyk ýygnagy Kazanda geçirildi. Bu çärä Türkmenistanyň Halk Maslakhatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Externalagny, daşarky wekilleriň öňünde sähelçe utanman, kakasynyň özi häzirki döwlet baştutanynyň ýerine gepleşik geçirýär. Serdar Berdimuhamedowyň ýerine derwaýys ykdysady meseleleri ara alyp maslahatlaşýar we özbaşdak karar berýär – bu manysyz.

Mysal üçin, TDH döwlet habar gullugynyň habaryna görä, Berdymuhamedow Sr. gepleşiklere gatnaşdy, şol döwürde nebitgaz pudagynda, gämi gurluşygynda, himiýa senagatynda we awiasiýa enjamlary we ýük awtoulaglary bilen üpjün etmekde üstünlikli bilelikdäki iş bellendi. Mundan başga-da, Tatarstanyň ýolbaşçysynyň metbugat gullugynyň habaryna görä, Kazan nebit gözlemek we öndürmek, gaz daşamak, awtoulag, uçar we gämi gurluşygy, energiýa, himiýa önümleri, derman we derman, agro- ugurlary boýunça hyzmatdaşlyga gyzyklanýar. senagat toplumy we başgalar. Daşary syýasata degişli bu möhüm meseleleriň hemmesini Türkmenistanyň häzirki prezidenti däl-de, öňki prezidenti ara alyp maslahatlaşýar! Bu nädip mümkin?
Theurduň dolandyrylyşy bilen baglanyşykly ýagdaý şeýle bir ýigrenji we köpler üçin düşnüksiz welin, siwilizlenen dünýäniň arasynda geçen saýlawlaryň demokratiýasy bilen baglanyşykly köp sorag döredýär. Türkmen oppozisti, “Türkmenistany Demokratik Saýlaw” hereketiniň lideri DWT Myrat Kurbanow öz pozisiýasyna iň üstünlikli teswir berdi:

“Türkmenistanda üýtgeşik bir ýagdaý döräp, Konstitusiýa laýyklykda resmi taýdan bir lider – prezident bar, ýöne hakykatda ikisi bar. Ogluň oturgyjyny goramak üçin häkimiýete getirilen ýaly, beýlekisi bolsa iş üçin kölegeli prezident. Onda Türkmenistany kim dolandyrýar? Aslynda haýsy Berdimuhamedow prezident? Diňe oglunyň ýurdy dolandyrmagyna ynanmaýan adam, dürli döwletleriň ýolbaşçylarynyň öňünde daşary syýasatda ähmiýetsizligini we başarnyksyzlygyny görkezip, ogluny Prezidenti kemsidip biler. Bu, galplaşdyryş görlüp-eşidilmedik derejede ulanylan geçen saýlawlaryň toslama we galpdygyny görkezýär. Gurbanguly döwlet ulgamyny düýbünden ýok etdi we hökümeti maşgala şertnamasyna öwürdi « -diýdi.